License

BlogSV License

Giấy phép BlogSV để sử dụng thiết kế của chúng tôi trong các dự án của bạn.

GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN VÀ CÔNG TY

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, ĐẠI DIỆN VÀ PHÂN PHỐI

  • Bạn có quyền sử dụng các tài nguyên cho các mục đích cá nhân và dự án thương mại.
  • Bạn có thể sửa đổi / tùy chỉnh các tập tin để phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Bạn không thể yêu cầu tín dụng hoặc quyền sở hữu đối với bất kỳ tệp nào được tìm thấy trên BlogSV.
  • Bạn không thể bán lại, phân phối lại, cấp phép hoặc cấp phép phụ cho bất kỳ tệp nào được tìm thấy trên BlogSV, như là mà không có sự cho phép trực tiếp từ BlogSV.Net

GIẤY PHÉP CHO BLOGGERS VÀ TÁC GIẢ

  • Bạn có thể bao gồm các tác phẩm của chúng tôi trong blog của bạn hoặc bài viết.
  • Bạn không được phép cung cấp tệp tải xuống từ máy chủ của mình. Bạn phải liên kết trở lại trang BlogSV.Net nơi người dùng có thể tìm thấy tùy chọn mã nguồn tải xuống.

EXTRAS

Support us by sharing our site.
For free designs visit appsnipp.com

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách chia sẻ trang web của chúng tôi.
Để thiết kế miễn phí, hãy truy cập blogsv.net

Comments are closed.