Tuesday, February 18, 2020
Home Java Java Core

Java Core

Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programing – OOP) trong Java
Giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programing – OOP) trong Java, bao gồm:

+ 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng: Tính đóng gói (encapsulation), Tính kế thừa (inheritance), Tính đa hình (polymorphism), Tính trừu tượng (abstraction).

+ Các khái niệm cơ bản về lớp (class), đối tượng (object), gói (package).

+ Cách sử dụng các từ khóa: this, super, final, static, instanceof.

+ Kiểu tham trị, kiểu tham chiếu, class wrapper trong Java.

4 tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java

0
4 tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java Tính đóng gói (encapsulation) và che giấu thông tin (information hiding) : Tức là trạng thái của đối tượng được bảo...

BÀI VIẾT QUAN TÂM